ROZDZIAŁ  I

Zasady ogólne

§ 1

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

§ 2

 1. Rada Gminy Potęgowo tworzy sołectwo w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami .
 2. Rada Gminy uchwala statut sołectwa określający zasady jego tworzenia, zasady powoływania i odwoływania organów sołectwa oraz uprawnienia   i obowiązki sołectwa.

 

ROZDZIAŁ    II

Nazwa i teren działania sołectwa

§ 3

 1. Ogół mieszkańców wsi Łupawa stanowi wspólnotę samorządową o nazwie sołectwo Łupawa .
 2. Sołectwo Łupawa składa się ze wsi Łupawa.

 

ROZDZIAŁ    III

Zakres działania sołectwa

§ 4

 1. Sołectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zlecone przez gminę.
 1. Zadania zlecone są finansowane z budżetu gminy.
§ 5
 1. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.
 1. Sołectwo ma prawo zgłaszać opinie dotyczące wszelkich innych spraw związanych z  działalnością Wójta i Rady Gminy.

 

ROZDZIAŁ    IV

Organy sołectwa

§ 6

Organami sołectwa są:

 1. zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
 2. sołtys jako - organ wykonawczy.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka w liczbie 3-5 członków.

Kadencja organów sołectwa trwa do 8-go miesiąca po dacie wyborów do Rady Gminy.

§ 7

 1. Zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwał       w drodze głosowania.
 2. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostaną o nim  powiadomieni co najmniej trzy dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie krótszym niż 0,5 godziny po upływie terminu pierwszego i wówczas podejmuje się ważne uchwały, bez względu na ilość osób obecnych na zebraniu.
 5. Dopuszczalne jest podanie obu terminów zebrania w powiadomieniu       o zebraniu.
 6. Zebranie wiejskie zwołuje:

1/ Wójt,

2/ Sołtys,

3/  1/5 stałych mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania.

§ 8


Sołtysa oraz członków rady sołeckiej w ilości 3-5 osób wybiera się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 9


 1. Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa podlega zebraniu wiejskiemu w sprawach własnych sołectwa i wykonuje zadania określone uchwałami.
 2. Sołtys wykonuje wszystkie zadania zlecone przez władze gminy i określone przepisami szczególnymi.
 3. Sołtys w szczególności prowadzi inkaso zobowiązań pieniężnych i innych należności finansowych gminy oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną przewidzianą przepisami szczególnymi.
 4. Sołtys może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.
 5. Sołtys organizuje wykonanie zadań sołectwa określonych uchwałami Rady Gminy i decyzjami Wójta Gminy przy pomocy członków rady sołeckiej.
 6. Sołtys w szczególności dopilnowuje przestrzegania ładu i porządku publicznego na terenie sołectwa oraz organizacji czynów społecznych.
 7. Za czynności zlecone przez Radę Gminy sołtys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej przepisami lub umownie.
 8. Za wyjątkowo wyróżniającą się działalność Wójt może przyznać sołtysowi i członkom rady sołeckiej nagrodę rzeczową lub finansową.
§ 10

Sołtys i rada sołecka lub jej członkowie mogą być odwołani z powodu złego wykonywania swych obowiązków poprzez zebranie wiejskie zwołane na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/3 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 11

 1. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa i członków rady sołeckiej za rażące łamanie prawa i przedstawić zebraniu wiejskiemu wniosek o odwołanie w trybie określonym w § 10 statutu w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od chwili zawieszenia.
 2. Na okres zawieszenia Wójt wyznacza sołtysa komisarycznego spośród stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ  V

Mienie sołeckie

§ 12

 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego położonego na obszarze jego działania, będącego jego własnością lub przekazane przez Radę Gminy.
 2. Przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa prawa rzeczowe i majątkowe w zakresie mienia gminnego pozostają nienaruszone.
§ 13

Sołectwo rozporządza dochodami będącymi jego udziałem w budżecie gminy i pochodzącym z zarządu własnym mieniem komunalnym w sposób określony przez zebranie wiejskie z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych.

§ 14

Podstawę gospodarki finansowej sołectwa stanowi uchwalony przez zebranie wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszczący się w ramach budżetu gminy.

§ 15

 1. Fundusze sołectwa prowadzone są na rachunku bankowym.
 2. Rachunkiem bankowym dysponuje sołtys zgodnie z rocznym planem finansowo-rzeczowym sołectwa.
 3. Drugi podpis składa upoważniony pracownik Urzędu Gminy prowadzący techniczną obsługę finansową sołectwa.
 4. Skarbnik Gminy przeprowadza kontrolę finansową sołectwa przynajmniej jeden raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VI

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 16

 1. Bieżący nadzór nad działalnością sołectwa pełni Wójt Gminy.
 2. Wójt Gminy może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do przeprowadzenia kontroli problemowych w działalności sołectwa.
 3. Wójt Gminy jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 2 kontrole w roku w zakresie ładu i czystości w sołectwie.
§ 17

Rada Gminy przynajmniej raz w roku ocenia działalność sołectwa.

§ 18

Rada Gminy nagradza wyróżniające się sołectwa lub jego mieszkańców.